Regulamin

Przerwy i błędy w obsłudze

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość tej strony i utrzymać ciągłość jej działania, jednak internet z natury nie jest stabilnym medium, dlatego błędy, braki, przerwy w świadczeniu usług i opóźnienia mogą wystąpić w każdej chwili. Nie ponosimy odpowiedzialności wynikającej z takich błędów, braków, przerw lub opóźnień, ani nie mamy obowiązku utrzymania ciągłości działania tej strony (lub jakiejkolwiek jej części) i świadczenia oferowanych na niej usług. Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian w ustawieniach tej strony bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje zawarte na tej stronie

Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były dokładne i kompletne, niektóre informacje są nam dostarczane przez osoby trzecie i nie jesteśmy w stanie zweryfikować ich ścisłości i kompletności. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne nieścisłości lub przeoczenia w informacjach zawartych na tej stronie, nie ponosimy także odpowiedzialności za informacje zawarte na tej stronie a zamieszczone przez Ciebie, innych użytkowników serwisu lub jakiejkolwiek inne osoby.

Korzystanie ze strony

Użytkownik może korzystać z tej strony dla celów zgodnych z prawem przy szukaniu zatrudnienia lub pomocy w karierze zawodowej. Wszelkie działania prowadzące do osłabienia bezpieczeństwa strony lub narażenia wprowadzonych na nią lub dostępnych za jej pośrednictwem informacji są zabronione. W szczególności, ale nie tylko, zabronione są działania prowadzące do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek informacji, do których użytkownik nie ma autoryzowanego dostępu, oraz przeciążenia systemu poprzez spam i flooding. Nie wolno też podejmować żadnych działań ani stosować żadnych urządzeń, procedur lub oprogramowania, aby zniszczyć, opóźnić, uszkodzić lub w inny sposób ingerować w działanie tej strony, ani próbować odszyfrować, częściowo usunąć lub modyfikować oprogramowanie, kod lub informacje tu zawarte.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie informacje wprowadzone przez siebie na tę stronę. Jest odpowiedzialny za dopilnowanie, że wszystkie dostarczone przez niego informacje są prawdziwe, dokładne, aktualne i w żaden sposób nie wprowadzają nikogo w błąd ani nie zawierają treści dyskryminujących, obscenicznych, obraźliwych, zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, nielegalnych lub naruszających obowiązujące przepisy, rozporządzenia, wytyczne i kodeksy postępowania lub prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby w dowolnej jurysdykcji. Użytkownik jest również odpowiedzialny za dopilnowanie, że wszelkie informacje, dane i pliki są wolne od wirusów lub innych procedur czy mechanizmów, które mogą uszkodzić jakikolwiek system lub dane wprowadzone na tę stronę, bądź ingerować w ich działanie. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia ze strony według własnego uznania wszelkich informacji dostarczonych przez użytkowników, w dowolnym czasie i z owolnego powodu, bez obowiązku udzielania jakichkolwiek wyjaśnień.

Informacje wprowadzone przez użytkowników

Z informacji dostarczonych przez użytkownika (w tym, między innymi, poufnych danych osobowych) korzystamy w celu obsługi procesu rekrutacyjnego i związanych z nim funkcji administracyjnych. Obejmuje to między innymi przetwarzanie i przechowywanie informacji (w tym między innymi poufnych danych osobowych) oraz przekazywanie lub udostępnianie online takich informacji potencjalnym pracodawcom i klientom. Informacje o dostępnych posadach i stażach zostaną przekazane kandydatom oraz opublikowane bezpośrednio na stronie. Przy przetwarzaniu informacji w ramach procesu rekrutacji korzystamy z pomocy osób trzecich. Zastrzegamy sobie możliwość zbierania i gromadzenia danych w oparciu o informacje dostarczone przez użytkownika, co pomaga nam zrozumieć naszych użytkowników jako grupę i sprawi, że będziemy mogli zapewnić im lepszą obsługę. Zastrzegamy sobie także prawo do udostępniania zgromadzonych informacji wybranym stronom trzecim bez ujawniania poszczególnych nazwisk ani informacji pozwalającej na identyfikację poszczególnych użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas z dostarczonych przez niego informacji (w tym wszystkich wrażliwych danych osobowych) na każdy z tych sposobów.

Przetwarzanie danych dostarczonych przez użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony poprzez wypełnienie elektronicznych formularzy rejestracyjnych i aplikacyjnych oraz wypełnienie wszelkich innych formularzy, dokonanie oceny lub podanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawodawstwem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie ochrony danych. Dalsze informacje na temat danych osobowych użytkownika można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Bezpieczeństwo i hasła

Aby zarejestrować się jako kandydat i aplikować o pracę na niniejszej stronie, użytkownik musi skorzystać z adresu e-mail i hasła. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i prawidłowe korzystanie ze swojego hasła, które powinno być zawsze zachowywane w poufności i nie ujawniane żadnym innym osobom. Jeżeli użytkownik uzna, że jego hasło jest znane komuś innemu lub może zostać użyte w sposób nieupoważniony, musi niezwłocznie nas o tym poinformować. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek nieupoważniony lub niewłaściwy sposób korzystania z jakiegokolwiek hasła.

RozwiÄ…zanie rejestracji

Zachowujemy prawo do rozwiązania rejestracji użytkownika lub uniemożliwienia mu dostępu do strony lub dowolnej jej części (włącznie z dowolnymi usługami, towarami lub informacjami dostępnymi na stronie lub poprzez nią) w dowolnym czasie i w sposób zależny od naszego dowolnego uznania oraz bez żadnego wyjaśnienia lub powiadomienia.

Odpowiedzialność

Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za żadną szkodę (bezpośrednią lub pośrednią; utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, obrotu lub zysków, niepotrzebne wydatki, uszkodzenie lub zniszczenie danych, ani za jakąkolwiek inną szkodę bezpośrednią lub wtórną) wynikłą z korzystania przez użytkownika z niniejszej strony oraz wyłączamy niniejszym wszelką taką odpowiedzialność, czy to z tytułu umowy, czy czynu niedozwolonego (włącznie z zaniedbaniem), czy innego tytułu. Niniejszym wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki odnoszące się do niniejszej strony i korzystania z niej przez użytkownika w maksymalnym zakresie dozwolonym prawem.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas i uchronić od wszelkich kosztów, wydatków, roszczeń, strat, odpowiedzialności cywilnej lub postępowań wynikających z korzystania lub niewłaściwego korzystania przez niego z niniejszej strony.

Użytkownik musi niezwłocznie poinformować nas, jeżeli ktokolwiek wniesie jakiekolwiek roszczenie przeciwko niemu w związku z korzystaniem przez niego z niniejszej strony lub zagrozi wniesieniem takiego roszczenia.

Wybór prawa i jurysdykcji

Korzystanie z niniejszej strony oraz wszelkie umowy zawarte za jej pośrednictwem opierają się na prawie Anglii i Walii i podlegają jego wykładni. Wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z korzystania przez użytkownika z niniejszej strony lub z wszelkich umów zawartych za jej pośrednictwem posiadają sądy angielskie.

Niektóre towary i usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej strony może być nielegalne lub w inny sposób niedozwolone w niektórych krajach poza granicami Zjednoczonego Królestwa. W sytuacji gdy użytkownik podejmuje próbę zamówienia, odebrania lub zakupienia wszelkich takich towarów lub usług, bądź osiągnięcia korzyści w inny sposób w związku z nimi, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika podczas korzystania z niniejszej strony, jakich nie poniósłby on, gdyby był rezydentem Zjednoczonego Królestwa (włącznie ze szkodami wynikłymi z niemożności naszej odpowiedzi na jakiekolwiek wnioski lub poddania się dochodzeniu na podstawie dowolnego przepisu prawa, regulacji lub orzeczenia w dowolnym kraju).

Zmiany w Regulaminie oraz nieważność

Regulamin niniejszej strony internetowej może zostać przez nas zmieniony w dowolnej chwili. Za zgodę na przyjęcie Regulaminu (po zmianach) uznaje się skorzystanie przez użytkownika z niniejszej strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Rozdzielność postanowień Regulaminu

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne przez właściwy sąd posiadający jurysdykcję, nieważność taka nie będzie mieć wpływu na pozostałe postanowienia, które pozostaną w pełni w mocy i skuteczności.

Aktualne rekrutacje